HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Upravljanje Parkom

Upravljanje Parkom

Parkom prirode Biokovo, u sklopu kojeg se nalazi Biokovski botanički vrt Kotišina, upravlja Javna ustanova "Park prirode Biokovo". Javnu ustanovu "Park prirode Biokovo" je osnovala Hrvatska vlada Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Park Prirode Biokovo" ("Narodne novine" 44/98).

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova koje imenuje ministar.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo" su:

dr.sc. Mario Šiljeg, predsjednik

Marko Raos, član

Nikolina Andačić, član

Ivan Roglić, član

Jozo Bekavac, član


Radom ustanove rukovodi ravnatelj kojeg imenuje ministar.

Ravnatelj Javne ustanove "Park prirode Biokovo" je Slavo Jakša, prof. geog. i pov.