HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Javna nabava > Natječaji

Natječaji

Preuzimanja

Poziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2016. godinuPoziv na dostavu ponude za izradu Idejnog projekta likovnog postava zgrade OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponude - PROMETNA STUDIJAPoziv na dostavu ponude - REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ U ŽUPIPoziv za dostavu ponude za izradu Glavnog projekta obnove bijele ceste Staza - SaranačPoziv za dostavu ponude za Glavni arhitektonski projekt rekonstrukcije osnovne škole u ŽupiPoziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2017. godinuNabava usluga ovlaštenog inženjera građevinske struke za poslove savjetovanja i nadzora u okviru postupka jednostavne nabave za potrebe projektaNabava usluga izvedbenog projekta likovnog postava i unutarnjeg opremanja bivše OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode BiokovoNabava usluga stručnjaka za provođenje javne nabave, u okviru postupka jednostavne nabave za potrebe projektaNabava usluga stručnjaka za računovodstvo i financijePoziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) vrtne strnadice i surog orla na području Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) dinarskog voluhara na području Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za monitoring i istraživanje speleoloških objekata i kaverni u tunelu Sv. IlijaPoziv na dostavu ponuda vuk - divlja mačka MONITORINGPoziv na dostavu ponude za nabavu foto zamki i GPS ogrliceIzmjena poziva na dostavu ponude za nabavu roba - Optički i specijalizirani instrumentiPoziv na dostavu ponude za radove na sanaciji i povećanju sigurnosti prometa na Biokovskoj cesti nakon sječe opožarenih stabalaPoziv na dostavu ponude za nabavu usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga neovisnog ovlaštenog revizora na projektu „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Usluge asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Odluka o odabiru za postupak Usluga asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion“Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u PP Biokovo.Usluga izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima PP BiokovoOdluka o odabiru – usluge neovisnog ovlaštenog revizora za potrebe projekta „Novi Adrion“, KK.06.1.2.01.0016Uređenje Rodićeve cesteObavijest o nadmetanju: Usluge stručnog nadzora za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6110 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo"Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo"Dokumentacija o nabavi za potrebe terenskih radova za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode BiokovoTroškovnik za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode BiokovoObavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima - Uređenje Skywalka (građevinski radovi)Poziv za dostavu ponude za Istraživanje (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini"Obavijest o nadmetanju" za postupak: Uređenje Skywalka (građevinski radovi)"Obavijest o nadmetanju" za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion"Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini“Poziv za dostavu ponude za „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“ 2Odluka o poništenju za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u ŽupiPoziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata za 2O19. godinu"Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Nastavak istraživanja kaverni u tunelu Sv. llija u Parku prirode Biokovo za 2019. godinu"Odluka o odabiru za postupak Uređenje Rodićeve cestePoziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centarPoziv na dostavu ponuda za nabavu radova postavljanja geološkog stupaPoziv na dostavu ponuda za nabavu stručnog geološkog nadzoraPoziv na dostavu ponuda za nabavu usluga stručnjaka za izradu edukativnih programaPoziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu Kartiranje i istraživanje faune značajnih vrsta beskralježnjaka (saproksilnih kornjaša), osobito jelenka, alpinske i hrastove strizibube te četveropjege cvilidrete u 2019. godiniOdluka o odabiru za postupak Uređenje Skywalka (građevinski radovi)Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS - Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi, u dvije grupeIzmjena poziva na dostavu ponuda za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centarPoziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu istraživanje rasprostranjenja i monitoring populacija endemične podvrste dalmatinskog okaša Proterebia afra dalmata (Godart [1824]) na području Parka prirode Biokovo u 2019. godiniPoziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu Nastavak kartiranja i populacijskih istraživanja mosorske gušterice, Dinarolacerta mosorensis na području PP Biokovo u 2019. godinePoziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade stručnih tekstova i popratnog materijala za knjigu radnog naziva Danji leptiri Parka prirode Biokovo.Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi u dvije grupeOdluka o odabiru za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u ŽupiOdluka o odabiru za usluge stručnog geološkog nadzoraOdluka o odabiru za usluge izrade postavljanja geološkog stupaOdluka o odabiru za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centarObavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi u dvije grupePrethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo"Odluka o odabiru za usluge stručnjaka za izradu edukativnih programaObavijest o nadmetanju za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala, Broj objave: 2019/S 0F2-0018562.Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala (broj objave: 2019/S F14-0021495)Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijalaObavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijalaObavijest o prethodnom savjetovanju - Rekonstrukcija PC ŽupaPoziv na dostavu ponuda – usluge izrade glavnog projekta dječjeg igralištaObavijest o prethodnom savjetovanju za postupak Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 5 grupaObavijest o nadmetanju za postupak Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi, broj objave: 2019/S 0F2-0029249Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi, broj objave: 2019/S F14-0032350Odluke o odabiru - Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala u 6 grupaPoziv za dostavu ponude za Nabavu usluga lstraživanja (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersff) u medunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2020. godiniPoziv za dostavu ponude za Nabavu usluga „Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata za 2020. godinu“Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Opremanje posjetiteljskog centra u Župi na eojn.hrObavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi, broj objave: 2020/S 0F2-0034255Ispravak/Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama – Opremanje posjetiteljskog centra u ŽupiObavijest o nadmetanju - Izrada softvera u dvije (2) grupe, odvojena nabava za Grupu 2 - Razvoj softvera za edukativne sadržaje (multimedijske ekrane), 2020/S 0F2-0039405Obavijest o izmjenama - Opremanje posjetiteljskog centra u Župi, Broj objave: 2020/S F14-0040305Obavijest o nadmetanju za postupak USLUGE DIZAJNA ZA MOBILNU APLIKACIJU I INTERAKTIVNU KNJIGU, DIZAJNA I TISKA VODIČA KROZ BIOKOVO, MULTIJEZIČNIH BROŠURA I INFORMATIVNIH LETAKA, broj objave: 2020/S 0F2-0042161Poziv na dostavu ponude za predmetnu nabavu „Izrada web stranice“Obavijest o izmjenama za postupak: USLUGE DIZAJNA ZA MOBILNU APLIKACIJU I INTERAKTIVNU KNJIGU, DIZAJNA I TISKA VODIČA KROZ BIOKOVO, MULTIJEZIČNIH BROŠURA I INFORMATIVNIH LETAKA, Broj objave: 2020/S F14-0044122Odluka o odabiru za postupak Izrada softvera u dvije (2) grupe, odvojena nabava za Grupu 2 - Razvoj softvera za edukativne sadržaje (multimedijske ekrane)Izmjena poziva na dostavu ponuda za predmetnu nabavu – "Izrada web stranice"Obavijest o izmjenama za postupak: USLUGE DIZAJNA ZA MOBILNU APLIKACIJU I INTERAKTIVNU KNJIGU, DIZAJNA I TISKA VODIČA KROZ BIOKOVO, MULTIJEZIČNIH BROŠURA I INFORMATIVNIH LETAKA, broj objave: 2020/S F14-0045333Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: USLUGE DIZAJNA ZA MOBILNU APLIKACIJU I INTERAKTIVNU KNJIGU, DIZAJNA I TISKA VODIČA KROZ BIOKOVO, MULTIJEZIČNIH BROŠURA I INFORMATIVNIH LETAKA, broj objave: 2020/S F14-0046175II. Izmjena poziva na dostavu ponuda za predmetnu nabavu – "Izrada web stranice"Postupak jednostavne nabave za izradu signalizacijsko-interpretacijskih tabliPoziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave "Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka u međunarodnom važnom podzemnom skloništu Jamina u 2021. godini"Obavijest o prethodnom savjetovanju za postupak Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (ponovljeni postupak)Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK) pod brojem objave: 2021/S 0F2-0007747Obavijest o izmjenama za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK), broj objave: 2021/S F14-0008262Obavijest o nadmetanju za postupak: Oprema za edukacije (izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa) u dvije (2) grupe, broj objave: 2021/S 0F2-0009141Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu tabliObavijest o nadmetanju za postupak: Oprema za posjetiteljske sklopove u 4 grupe Grupa 1 – Tipski objekti Grupa 2 – Posjetiteljska oprema Grupa 3 – Igrala Grupa 4 - Panoramski teleskopi, broj objave: 2021/S 0F2-0012344Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK), Broj objave: 2021/S F14-0013068.Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izradu tabliNabava izrade tabli – Prilog III. Troškovnik u excel formatuPrethodno savjetovanje - Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe, E-MV br. 32/21Obavijest o nadmetanju za postupak: Izrada softvera u dvije grupe, odvojena nabava za Grupu 1 Programiranje i izrada aplikacije, certifikat za postavljanje na platformu pametnih telefona, broj objave: 2021/S 0F2-0021049Poziv za dostavu ponude za nastavak inventarizacije saproksilnih kornjaša te izrada i priprema za tisak popularno - znanstvene publikacije o strizibubama BiokovaPoziv za dostavu ponude analiza i digitalizacija podataka o vodnim tijelima na području Parka prirode Biokovo i NATURA 2000 područja Podbiokovlje (HR2001350) te pregled vodnih tijela u granicama Podbiokovlja u cilju prikupljanja podataka o rasprostranjeno1. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 1 Nabava opreme za izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programaObavijest o nadmetanju za postupak: Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe(ponovljeni postupak), broj objave: 2021/S 0F2-0022379Odluka o odabiru za predmet nabave Izrada tabli u dvije grupePoziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - TroškovnikPoziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - troškovnikPoziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - troškovnikOdluka o odabiru za nabavu Opremanje posjetiteljskog centra u ŽupiPoziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Nastavak istraživanja mosorske gušterice (Dinarolacerta mosorensis) na području Parka prirode Biokovo u 2021. godiniObavijest o nadmetanju za postupak: Nabava prometnih sredstava, broj objave: 2021/S 0F2-0026125Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za pripremne radoveOdluka o poništenju postupka nabave prometnih sredstavaObavijest o nadmetanju za postupak: Nabava prometnih sredstava (ponovljeni postupak), 2021/S 0F2-0033854.Obavijest o objavljenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima za postupak Proširenje postojećih i dogradnja novih ugibališta uz kolnik nerazvrstane prometnice u obuhvatu Parka prirode BiokovoObavijest o nadmetanju za postupak: Proširenje postojećih i dogradnja novih ugibališta uz kolnik nerazvrstane prometnice u obuhvatu Parka Prirode Biokovo, broj objave: 2021/S 0F2-0035022Poziv na dostavu ponude za predmet nabave osobni automobilObavijest o izmjenama za postupak: Proširenje postojećih i dogradnja novih ugibališta uz kolnik nerazvrstane prometnice u obuhvatu Parka Prirode Biokovo, broj objave: 2021/S F14-0038275.Obavijest o izmjenama za postupak: Proširenje postojećih i dogradnja novih ugibališta uz kolnik nerazvrstane prometnice u obuhvatu Parka Prirode, broj objave: 2021/S F14-0039889Poziv na dostavu ponuda - komunalna oprema