HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ustanovi. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu Javne ustanove „Park prirode Biokovo“, Marineta-Mala obala 16, 21 300 Makarska;
  • na broj telefona: 021/616-92021 / 021/616-924;
  • na broj faksa: 021/616-924;
  • elektroničkom poštom na: jozo.bekavac@pp-biokovo.hr ili
  • donijeti osobno u sjedište Ustanove radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

 

Materijalni troškovi i troškovi dostave informacije naplaćuju se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade : NN br. 12/14, i NN br. 15/14